Protokoll från medlemsmöte 2013

Medlemsmötet hölls den 28:e mars på Pizzeria Porsön, Luleå och via IRC i kanalen #piratpartiet.bd.

Protokoll för medlemsmöte Piratpartiet Norrbotten den 28:e mars 2013

1. Gustav Nipe förklarade mötet öppnat

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: Tim Aspenfjäll, David Fägnell, Felicia Hofslagare, Claes Larsson,
Nathalie Ylitalo, Jimmy Lindmo, Mikael Isaksson, Jerry Hjort, Tom Madsen, Fredrik Holmbom,
Andreas Olofsson.
Via IRC: Niclas Oliversten
Gäster utan rösträtt: Gustav Nipe, Mattias Hansson

3. Mötets behörighet

Fredrik Holmbom informerade om ett sakfel i kallelsen, i kallelsen rubricerades mötet som
”Årsmöte”, men den korrekta benämningen enligt stadgarna är ”Medlemsmöte”.

Mötet valde att godkänna kallelsen.

4. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

Mötet väljer Gustav Nipe som mötesordförande, Fredrik Holmbom som mötessekreterare och
David Fägnell samt Jimmy Lindmo som justerare.

5. Godkännande av dagordningen

Fredrik Holmbom önskar tillföra en punkt under övriga frågor:

Ska Piratpartiet Norrbotten ställa upp i kyrkovalet 2013?

Mötet godkände dagordningen med tillägg.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Se bilaga 1. Mötet beslöt att lägga bilagan till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Se bilaga 2. Mötet beslöt att lägga bilagan till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för det föregående året

Då ingen av revisorerna kunde närvara, föredrar Fredrik Holmbom revisionsberättelsen, se bilaga 3.

Mötet beslöt att lägga bilagan till handlingarna.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

10. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till medlemsmötet.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Se bilaga 4. Mötet beslöt att lägga bilagan till handlingarna.

12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga
ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

Nominerad till ordförande: Fredrik Holmbom.
Mötet väljer Fredrik Holmbom till ordförande.

Nominerad till sekreterare: David Fägnell och Andreas Olofsson, David avböjer nomineringen.
Mötet väljer Andreas Olofsson till sekreterare.

Nominerad till kassör: Nathalie Ylitalo.
Mötet väljer Nathalie Ylitalo till kassör.

Mötet fastställer antal ledamöter till 6 stycken.

Nominerade: Felicia Hofslagare, Niclas Oliversten, Tom Madsen, Tim Aspenfjäll, Jimmy Lindmo,
Jerry Hjort, Mikael Isaksson.

Jerry avböjer sin nominering.

Mötet väljer samtliga sex nominerade.

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

Mötet väljer Bernt Granbacke som revisor och Fredrik Carlsson som ersättare.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Mötet väljer Jerry Hjort och Mattias Hansson som valberedning.

15. Övriga frågor
a) Ska PPN ställa upp i kyrkovalet

Mötet beslutar att PPN ska ta fram listor för kyrkoval, Fredrik Holmbom ansvarar för att ta fram
listor, valmanifest o.s.v.

Mötesordförande avslutar mötet.

Bilagor

Bilaga1: Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen grundades i november 2012.

Styrelsen har haft ett sammanträde samt ett som blivit inställt.

Styrelsen har i huvudsak fokuserat på att förbereda för nästa styrelse, ansökan om att bli officiellt erkänd som lokalförening av Piratpartiet Sverige är inskickad.

Bilaga 2: Ekonomisk rapport 2012

Föreningen är inte registrerad hos skatteverket och har därmed inte kunnat starta ett konto ännu.

Bilaga 3: Revisionsberättelse

Vid granskning av Piratpartiet Norrbottens räkenskaper för det gångna verksamhetsåret 2012-2013, har jag funnit dessa i god ordning, samtliga intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Luleå den 28:e mars 2013

Bernt Granbacke
Förtroendevald revisor

Bilaga 4: Verksamhetsplan 2013

Piratpartiet Norrbotten ska under 2013 utföra följande saker:
Kryptoparty – utbildning i kryptering. Eventen sker i samarbete med UP Luleå.
Ta fram valfrågor till kommun och landstingsval inför valet 2014.
Ta ställning i gruvdebatten.
Etablera och hålla i fikan runt om i länet.
Starta studiecirklar.
Ordna kampanjer – synas utåt!
Registrera organisationen hos skatteverket för att få ett organisationsnummer och därmed kunna skaffa ett bankkonto.

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>